Beovrt
4/5

4. Izvođenje radova

Zatim se pristupa izvođenju tako što se prvenstveno vrši priprema terena za radove (uklanjanje šuta, vađenje panjeva, seča stabala isl). Nakon toga se vrši gruba-mašinska nivelacija terena (nivelisanje, formiranje useka i nasipa itd) posle koje se radi fina nivelacija i priprema terena za sadnju. Pre sadnje se postavlja sistema za zalivanje, koje podrazumeva kopanje kanala, polaganje instalacija, montažu prskalica, tajmera-kompjutera,senzora za kišu i podešavanje svih delova zalivnog sistema. Potom se vrši zatravnjivanje (setvom semena ili postavljanjem tepih travnjaka) i sadnja biljaka. Po potrebi se vrši izgradnja staza, stepeništa, platoa, postavljanje mobilijara, malčiranje i sl. Tim stručnih radnika na terenu predvodjeni pejzažnim arhitektom vrše izvodjenje projekta na terenu. Beovrt poseduje za to svu potrebnu mehanizaciju i opremu.Primer:

Nakon prihvaćenog projekta i predračuna radova pristupilo se izgradnji dvorišta. Prvo su izvršeni radovi raščišćavanja terena i pripreme za radove. Potom su sinhronizovano, mašinski vršeni zemljani radovi, nivelacija terena, izgradnja potpornih zidova i stepeništa od velikog kamenja, kao i postavljanje instalacija sistema za navodnjavanje. Nakon izvršene pripreme zemljišta za sadnju biljaka, usledila je mašinska sadnja visokog drveća čija je funkcija zaštita od pogleda, zatim je sađeno niže drveće, šiblje, perene i začinsko bilje. Na kraju je usledila agrotehnička priprema zemljišta za postavljanje busen travnjaka. Prvo je izvršeno freziranje i fino usitnjavanje nasute zemlje, zatim nivelacija zemljišta uz dosipanje sloja smeše peska i treseta, valjanje zemljišta valjkom, fina nivelacija ravnjačom, nakon čega je usledilo postavljanje travnog busena.Potom je izvršena montaža prskalica i njihovo podešavanje, montaža komjpjutera sistema za navodnjavanje i njegovo programiranje, kao i nasipanje malča preko zemljišta gde su posađene biljke.budućnosti. Mesto za sedenje i roštilj će biti na prostranoj terasi koja će se obložiti istom vrstom kamena kao i stene, a akcenat u dvorištu će biti i slobodni zidovi koji će se rešiti u vidu gabiona, biće obloženi žičanom konstrukcijom i ispunjeni istom vrstom kamena.
Pripremni radovi   Zemljani radovi   Izgradnja stepenica   Sadnja biljaka
         
Mašinska sadnja biljaka   Sadnja biljaka   Postavljanje travnjaka   Postavljanje travnjaka
VIDEO