Beovrt
1/6

1. Projektovanje zelenih površina


Projektovanje zelenih površina je jedna od naših najvažnijih delatnosti. U našem birou projektuju se privatne okućnice, otvoreni prostori stambenih blokova, poslovnih i komercijalnih objekata i javne zelene površine. Naša rešenja su funkcionalna, efektna, u skladu sa ambijentom sredine i arhitekturom objekta, kao i zahtevima investitora. Sledimo tokove moderne pejzažne arhitekture i poštujemo ekološke principe projektovanja. Pre izrade projekata vrši se obilazak i snimanje terena, analiza postojećeg stanja i uslova sredine i izrada idejnog rešenja na osnovu kog se izrađuje idejni ili glavni projekat. Idejni projekat je manjeg obima od glavnog i sadrži crtež osnove sa namenom površina, rasporedom biljaka i građevinskih elemenata, referentne fotografije i opis rešenja. Prema dogovoru, može sadržati i 3D model, kao i predmer i predračun materijala. Glavni projekat sadrži kompletnu projektno tehničku-dokumentaciju predviđenu zakonom. Grafički deo sadrži geodetsku podlogu, kompozicioni plan, nivelacioni plan, situacioni plan, plan sadnje sa sinhron planom, plan sistema za navodnjavanje, preseke i detalje. Tekstualni deo sadrži projektni zadatak, urbanističke uslove, opis rešenja, tehnički opis radova, istraživanja i analize, predmer radova i predračun troškova. Beovrt poseduje licence 373 za odgovorne projektante uređenja ozelenjenih prostora.

Rezidencijalni vrt   Stambeni blok Dedinje   Okućnica na Dedinju   Okućnica na Senjaku
         
Rezidencijalni vrt CG   Okućnica na Dedinju   Okućnica na Senjaku   Voćnjak
         
Okućnica na Dedinju   Okućnica na Dedinju detalj  
VIDEO