Beovrt
2/5

2. Snimanje postojećeg stanja

Pre pristupanja izrade projekta vrši se detaljna analiza lokacije. Proučavaju se ekološki faktori – klima i mikroklimatski uslovi na lokaciji, zemljište, postojeća vegetacija, reljef i sl. Vrši se snimanje terena, premeravanje, fotografisanje. Po potrebi se angažuje geometar radi izrade snimka postojećeg stanja.Primer:

Proučeni su uslovi mikroklime, postojeće zemljište i vegetacija, a urađen je i geodetski snimak parcele.
Snimanje postojećeg stanja   Snimanje postojećeg stanja   Geodetski snimak  
VIDEO