Proces

Beovrt nudi kompletne usluge iz domena pejzažne arhitekture

Pružanje usluga i način saradnje zavise od složenosti projekta, obima posla kojem se pristupa, kao i zahtevima klijenta. Opšti princip rada se sastoji iz pet faza koje detaljnije opisane na ovoj strani. U zavisnosti od situacije, potreba projekta i želja naručioca, u okviru jednog procesa mogu se sprovesti sve ove faze ili samo neke od njih koje su neophodne za taj projekat. Na Vama je da izaberete u skladu sa željama i potrebama a naš tim će se pobrinuti za uspešnu realizaciju Vaše zamisli.

01

X

zatvori

Izlazak na teren

Inženjer pejzažne arhitekture izlazi na teren i u dogovoru sa naručiocem posla na licu mesta se pravi okvirni projektni zadatak.

Primer:

Beovrt je angažovan na uređenju okućnice. Obilaskom terena i kroz razgovor sa investitorom definisane su glavne smernice uređenja dvorišta, finansijska konstrukcija, kao i okvirne faze izgradnje dvorišta.

Više Informacija

02

X

zatvori

Snimanje postojećeg stanja

Pre pristupanja izrade projekta vrši se detaljna analiza lokacije. Proučavaju se ekološki faktori – klima i mikroklimatski uslovi na lokaciji, zemljište, postojeća vegetacija, reljef i sl. Vrši se snimanje terena, premeravanje, fotografisanje. Po potrebi se angažuje geometar radi izrade snimka postojećeg stanja.

Primer:

Proučeni su uslovi mikroklime, postojeće zemljište i vegetacija, a urađen je i geodetski snimak parcele.

Više Informacija

03

X

zatvori

Izrada projekta

U odnosu na uslove sredine, potrebe i želje klijenta, kao i mišljenja pejzažnog arhitekte, pristupa se izradi idejnog projekta. U zavisnosti od situacije, i ako tako klijentu odgovara, može se uraditi samo idejni projekat ili se pristupa izradi izvođačkog ili glavnog projekta. Beovrt poseduje za ovo potrebne licence. U okviru izrade projekta obavlja se predmer radova i predračuna troškova za odabrano rešenje.

Primer:

Na osnovu razgovora sa investitorm, pristupljeno je izradi idejnog rešenja, sa ilustracijama, odnosno referentnim fotografijama, a potom je urađen projekat, predmer radova i predračun troškova, kao i 3D prikaz modelovanja reljefa, da bi investitor jasnije sagledao rešenje. Glavni zadatak prilikom rešavanja okućnice bila je nivelacija terena koji je u nagibu, što je celom dvorištu odrediđivalo karakter i koncept uređenja. Izgradnjom potpornih zidova, koji pored funkcionalnosti imaju i važan estetski značaj, formirane su 'zelene terase', na kojima su grupacije biljnog materijala formirale autentične dvorišne mikroceline. 

Više Informacija

04

X

zatvori

Izvođenje radova

Zatim se pristupa izvođenju tako što se prvenstveno vrši priprema terena za radove (uklanjanje šuta, vađenje panjeva, seča stabala isl). Nakon toga se vrši gruba-mašinska nivelacija terena (nivelisanje, formiranje useka i nasipa itd) posle koje se radi fina nivelacija i priprema terena za sadnju. Pre sadnje se postavlja sistema za zalivanje, koje podrazumeva kopanje kanala, polaganje instalacija, montažu prskalica, tajmera-kompjutera,senzora za kišu i podešavanje svih delova zalivnog sistema. Potom se vrši zatravnjivanje (setvom semena ili postavljanjem tepih travnjaka) i sadnja biljaka. Po potrebi se vrši izgradnja staza, stepeništa, platoa, postavljanje mobilijara, malčiranje i sl. Tim stručnih radnika na terenu predvodjeni pejzažnim arhitektom vrše izvodjenje projekta na terenu. Beovrt poseduje za to svu potrebnu mehanizaciju i opremu.

Primer:
Nakon prihvaćenog projekta i predračuna radova pristupilo se izgradnji dvorišta. Prvo su izvršeni radovi raščišćavanja terena i pripreme za radove. Potom su sinhronizovano, mašinski vršeni zemljani radovi, nivelacija terena, izgradnja potpornih zidova i stepeništa obloženih dekorativnim kamenom, kao i postavljanje instalacija sistema za navodnjavanje. Nakon izvršene pripreme zemljišta za sadnju biljaka, usledila je sadnja visokog drveća, zatim je sađeno niže drveće, šiblje, perene i začinsko bilje. Na kraju je usledila agrotehnička priprema zemljišta za postavljanje busen travnjaka. Prvo je izvršeno freziranje i fino usitnjavanje nasute zemlje, zatim nivelacija zemljišta uz dosipanje sloja smeše peska i treseta, valjanje zemljišta valjkom, fina nivelacija ravnjačom, nakon čega je usledilo postavljanje travnog busena.Potom je izvršena montaža prskalica i njihovo podešavanje, montaža kompjutera sistema za navodnjavanje i njegovo programiranje. 

Više Informacija

05

X

zatvori

Održavanje

Posle završenog procesa izvodjenja, u zavisnosti od uslova i tipa projekta, vrši se inicijalno održavanje biljaka, i kasnije, održavanje na bazi godišnjih ugovora. Održavanje obuhvata pravovremeno košenje, orezivanje, đubrenje, zaštitu od bolesti i štetočina, održavanje zalivnog sistema, specifične agro-tehničke mere koje se primenjuju na travnjacima (aeracija, vertikulacija, podsejavanje).

Primer:
Po izvođenju radova, odmah se počelo sa održavanjem dvorišta koje je ugovoreno na godinu dana. Zahvaljujući adekvatnom i redovnom održavanju, bašta će uskoro, kada se biljke razrastu, dobiti definitivan izgled, kakav je predviđen projektom.

 

Više Informacija