Rezidencijalni Kompleksi

A Blok

_Novi Beograd_ 2015/2016

Investitor: Deka Inženjering

Autor projekta: Beovrt

Lokacija: Novi Beograd, Ulica Andre Nikolića

Izvodjenje radova: Beovrt, 2015/2016.

Unapređenje kvaliteta stanovanja u jednom od savremenih stambeno-poslovnih blokova Novog Beograda i formiranje njegovog identiteta, bio je jedan od primarnih ciljeva pri formiranju idejnog koncepta pejzažnog uređenja. 

Pejzažno uređene javne površine unutar bloka karakterišu zemljane kalote sa vertikalama visokog četinarskog drveća. Kalote su formirane kako bi se povećala dubina supstrata neophodna za sadnju drveća u okviru žardinjera. Ophiopogon i Vinca 'pokrivaju' kalote, a dominantne vertikale reprezentuje Abies nordmanniana.

U žardinjerama stanskih terasa formirane su žive ograde, kako bi se obezbedila privatnost stanova u prizemlju, a ujedno i unapredila atraktivnost celog blokovskog kompleksa. Obodno zelenilo i zelenilo uz parkinge karakterišu travnjaci sa bordurama žive ograde, koje variraju po vrsti, formi i kontinuitetu.