Izgradnja zelenih površina

Do sada je Beovrt izveo radove na uređenju prostora velikog broja javnih objekata, poslovnih i komercijalnih objekata, kao i privatnih okućnica. Beovrt nudi usluge iz domena izvođenja radova pejzažnog inženjeringa kao što su: pripremni i sanitarni radovi, izvođenje zemljanih radova radi nivelisanja i dreniranja terena, izgradnja građevinskih parternih elemenata staza i platoa, izgradnja malih parkovskih objekata (stepenica, zidova, ograda, fontana i sl.), ugradnja parkovskog i urbanog mobilijara, ugradnja sistema za drenažu i navodnjavanje, agrotehnička priprema zemljišta, sadnja biljaka, formiranje travnjaka setvom ili postavljanjem busen travnjaka.

Pripremni i sanitarni radovi
U okviru ove grupe radova Beovrt vrši radove čišćenja terena, seče stabala, vađenja panjeva, utovara i odvoza materijala na deponiju, obeležavanje terena, zaštitu postojećih biljaka i sl. Beovrt poseduje odgovarajuću mehanizaciju za ove radove.

Zemljani radovi
Beovrt vrši radove nabavke, dovoza i razastiranja humusne zemlje, spravljanje i razastiranje specijalnih supstrata u zavisnosti od sasatava postojećeg zemljišta i potreba biljaka, odvoza ili skladištenja viška zemlje, nivelisanja i oblikovanja terena, poboljšanja mehaničkih i hemijskih osobina stojećeg zemljišta, dovoza i razastiranja drenažnog materijala i drenažu zemljišta. Beovrt poseduje potrebnu mehanizaciju za izvođenje ovih radova.

Izgradnja parternih elemenata i malih parkovskih objekata
Beovrt vam nudi usluge izgradnje staza, platoa, stepenica, potpornih zidova, ograda i fontana.

Ugradnja mobilijara
Beovrt vrši nabavku i ugradnju parkovskog i urbanog mobilijara, klupa, žardinjera, đubrijera,
sprava za dečija igrališta i sl.

Ugradnja sistema za navodnjavanje
Beovrt nudi usluge projektovanja i ugradnje automatizovanih sistema za navodnjavanje najboljih svetskih proizvođača. Prilikom izgradnje sistema za navodnjavanje vrši se postavljanje cevi sistema za navodnjavanje, ugradnja šahtova sa elektromagnetnim ventilima, priključenje na vodovod, postavljanje prskalica i njihovo fino podešavanje, kao i ugradnja, povezivanje i programiranje upravljačke jedinice kompjutera.

Sadnja biljaka
Beovrt vrši usluge nabavke, transporta i sadnje biljaka. Posedujemo potrebnu mehanizaciju i obučene radnike za sadnju odraslog drveća velikih dimenzija. Pre sadnje vršimo adekvatnu pripremu zemljišta koja zavisi od svojstava postojećeg zemljišta i zahteva biljaka koje se sade.

Zasnivanje travnjaka
Beovrt vrši uslugu zasnivanja travnjaka setvom semena ili postavljanjem travnog busena. Pre zasnivanja travnjaka vrši se agrotehnička priprema zemljišta, poboljšavanje mehaničkih i hemijskih svojstava zemljišta i fina nivelacija zemljišta radi pripreme za postavljanje travnjaka. Koristimo kvalitetne smeše semena koje biramo u zavisnosti od uslova sredine, a busen travnjak koji postavljamo je sejani travnjak visokog kvaliteta.