Održavanje zelenih površina

Beovrt nudi usluge održavanja zelenila i zelenih površina stambenih i poslovnih objekata, kao i održavanje i negu biljaka u enterijeru. Radove održavanja vrši tim baštovana, sa svom potrebnom mehanizacijom, a inženjer pejzažne arhitekture redovno obilazi teren i proverava zdravstveno stanje i kondiciju biljaka i travnjaka i propisuje mere nege u skladu sa potrebama zelene površine.

U okviru održavanja Beovrt pruža usluge redovnog košenja travnjaka, prihranjivanja travnjaka profesionalnim đubrivima sa kontrolisanim otpuštanjem hranjivih materija, usluge češljanja, vertikulacije i aeracije radi poboljšavanja vodovazdušnog režima travnjaka, podsejavanja odgovarajućim smešama semena, mehaničke i hemijske borbe protiv korova, kao i zaštitu od entomoloških i fitopatoloških oboljenja na travnjaku.

U sklopu redovnog održavanja vrši se i orezivanje biljaka, okopavanje zemljišta radi poboljšanja vodovazdušnog režima, prihrana biljaka profesionalnim đubrivima u skladu sa potrebama određene biljne vrste, redovno plevljenje korova, pripremu biljaka za zimu, uvezivanje i zaštitu biljaka, otresanje snega sa biljaka, kao i tretiranje protiv entomoloških i fitopatoloških oboljenja. Beovrt vrši i usluge održavanja biljaka u enterijeru.

Na površinama koje se održavju, vrši se redovna kontrola sistema za navodnjavanje, programiranje sistema prema vremenskim uslovima, podešavanje prskalica i pražnjenje sistema pred zimu.