Projektovanje zelenih površina

Projektovanje zelenih površina je jedna od naših najvažnijih delatnosti. U našem birou projektuju se privatne okućnice, otvoreni prostori stambenih blokova, poslovnih i komercijalnih objekata, kao i javne zelene površine.

Naša rešenja su funkcionalna, efektna, u skladu sa ambijentom sredine i arhitekturom objekta, kao i zahtevima investitora. Sledimo tokove moderne pejzažne arhitekture i poštujemo ekološke principe projektovanja.

Pre izrade projekata vrši se obilazak i snimanje terena, analiza postojećeg stanja i uslova sredine i izrada idejnog rešenja na osnovu kog se izrađuje idejni ili glavni projekat.

Idejni projekat je manjeg obima od glavnog i sadrži crtež osnove sa namenom površina, rasporedom biljaka i građevinskih elemenata, referentne fotografije i opis rešenja. Prema dogovoru, može sadržati i 3D model, kao i predmer i predračun materijala.

Glavni projekat sadrži kompletnu projektno-tehničku dokumentaciju predviđenu zakonom. Grafički deo sadrži geodetsku podlogu, kompozicioni plan, nivelacioni plan, situacioni plan, plan sadnje sa sinhron planom, plan sistema za navodnjavanje, preseke i detalje. Tekstualni deo sadrži projektni zadatak, urbanističke uslove, opis rešenja, tehnički opis radova, istraživanja i analize, predmer radova i predračun troškova.

Beovrt poseduje licence 373 za odgovorne projektante uređenja ozelenjenih prostora.